Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Sprzedający – Pan Jacek Ziembla prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH „ZEL-MET” Ziembla Jacek pod adresem: ul. Kowalska 32, 32-440 Sułkowice, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, NIP: 6811691136, REGON 357022249, email: kontakt@sklepzelmet.pl, tel. kontaktowy: +48 604 573 298, codziennie w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00, w soboty w godzinach: 8:00 – 12:00 (Użytkownik ponosi opłatę za połączenie wg taryfy opłat operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);

b. Sklep internetowy – zespół stron internetowych pod adresem URL: https://sklepzelmet.pl prowadzony przez Sprzedającego w j. polskim umożliwiającą zawieranie Umów sprzedaży;

c. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także Konsumenta-Przedsiębiorcę), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

d. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

e. Produkt lub Produkty – ręcznie wykonywane przedmioty kowalstwa artystycznego, także wg indywidualnych projektów Zamawiających, np. grille, ruszty, obudowy donicy, wieszaki, narzędzia ogrodnicze, pojedyncze elementy kute, ogrodzenia, bramy, balustrady oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym do sprzedaży detalicznej;

f. Strona Produktu – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu;

g. Cena – cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie;

h. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Produkt lub zestaw Produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

i. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

j. Umowa sprzedaży – umowa Sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;

k. Konto – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie w Sklepie internetowym etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;

l. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;

m. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;

n. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 (1) Kodeksu cywilnego;

o. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

p. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360. z późn. zm.);

q. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zm.);

r. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);

s. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);

t. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży może być ograniczona przez Sprzedającego, o wszelkich ograniczeniach Sprzedający będzie informować przy danej promocji lub wyprzedaży. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się wówczas w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających. Promocje oferowane w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.

3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert Sprzedającemu określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Opera, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;

d. aktywne konto e-mail,

e. włączona obsługa niezbędnych plików cookies.

7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.

8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta oraz usługi przypomnienia Hasła do Konta, usługi dodania Produktu do ulubionych oraz usługi Porównaj. W Sklepie internetowym jest także dostępna bezpłatna wyszukiwarka Produktów. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania adresu e-mail będącego jednocześnie Loginem oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania ze swojego Konta, w tym z Loginu i Hasła. Użytkownik kontaktując się ze Sprzedającym może w każdej chwili zrezygnować z Konta.

4. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linku, który umożliwi utworzenie nowego hasła do Konta.

5. Usługa dodania Produktu do ulubionych umożliwia szybki dostęp do zapamiętanej w systemie Sklepu internetowego Strony Produktu, bez konieczności ponownego wyszukiwania go na stronie Sklepu internetowego.

6. Usługa Porównaj umożliwia porównanie parametrów kilku zapamiętanych w systemie Sklepu internetowego Produktów, ułatwiając w ten sposób Użytkownikowi dokonanie wyboru Produktu do Zamówienia.

7. Sprzedający umożliwia w Sklepie internetowym także bezpłatną wyszukiwarkę Produktów po wpisaniu wyszukiwanej nazwy lub jej fragmentu.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie rozwiązać tę umowę w trybie natychmiastowym, co pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sklepzelmet.pl w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, wskazując w reklamacji swoje dane osobowe, kontaktowy nr tel. lub e-mail oraz o opisanie zgłaszanych zastrzeżeń.

10. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Dokonując zakupów Produktów w Sklepie internetowym Użytkownika może, ale nie musi zakładać Konto.

2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik proszony jest o dokonanie następujących czynności:

a. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiona, ilości zamawianego Produktu, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b. jeśli Zamawiający wybrał już wszystkie Produkty do zamówienia, powinien kliknąć na logo koszyka w prawym górnym rogu strony, żeby zobaczyć zamawiane Produkty, w tym kroku Użytkownik może podać kod kuponu uprawniającego do otrzymania rabatu o ile otrzymał taki wcześniej od Sprzedającego, a następnie kliknąć „Przejdź do płatności”,

c. w kolejnym kroku należy podać swoje dane do wysyłki lub zalogować się na Konto (w tym kroku Zamawiający może odhaczając odpowiedni check-box założyć Konto, można także podać inny adres dostawy niż adres Zamawiającego, następnie należy wybrać metodę dostawy i płatności spośród dostępnych w formularzu Zamówienia, a w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji informacji wprowadzonych przez Zamawiającego i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka oraz akceptacji Regulaminu należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

3. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:

a. mailowe potwierdzenie otrzymania Zamówienia w postaci automatycznie generowanej wiadomości e-mail zawierającej numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;

b. potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość mailową o dokonaniu zapłaty za Zamówienie na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu wniesienia zapłaty za Zamówienie i przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

6. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktu lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej kwoty Zamówienia.

7. Jeżeli Użytkownik chce dokonać zamówienia Produktów, które mają być wykonane wg indywidualnego projektu, albo jeśli przedmiotem Zamówienia są ogrodzenia, bramy, barierki lub kute balustrady należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym celem uzyskania oferty na wykonanie Zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi wówczas na indywidualnych warunkach ustalonych przez strony w drodze przyjęcia przez Zamawiającego oferty złożonej mu przez Sprzedającego, a warunki zawartej Umowy sprzedaży potwierdzane są w korespondencji mailowej do Zamawiającego.

8. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych w Sklepie internetowym, przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z rękojmi.

ROZDZIAŁ V – FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. Dostępnymi w Sklepie internetowym forma płatności są:

a. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 69 1050 1100 1000 0090 8354 2804, w tytule przelewu należy podać nr Zamówienia otrzymany w wiadomości potwierdzającej przyjęcia Zamówienia do realizacji,

b. przedpłata za Zamówienie za pomocą systemu płatności elektronicznych imoje – także przy użyciu Visa Mobile i kodów BLIK oraz za pomocą kart płatniczych i kredytowych VISA,

c. płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze Zamówienia od dostawcy lub osobiście od Sprzedającego.

2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający Produkt poprzez stronę Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności płatność elektroniczną zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie po zalogowaniu się do banku albo wybraniu płatności poprzez bank obsługujący płatności BLIK, otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego.

3. Operatorem systemu płatności elektronicznych imoje jest spółka ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086) przy ul. Sokolskiej 34, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł w całości wpłaconym, NIP 634-013-54-75; podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 1. Regulamin płatności dostępny jest pod adresem: https://www.imoje.pl/sprzedawcy Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce ING Bank Śląski S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.

4. W przypadku przedpłaty za Zamówienie, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedający wezwie Zamawiającego do zapłaty za Zamówienie wskazując dodatkowy termin, a po bezskutecznym jego upływie, Zamówienie zostanie anulowane.

5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się odpowiednio: z momentem wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego (w razie tradycyjnego przelewu za Zamówienie), lub z momentem uzyskania informacji o dokonaniu płatności z systemu płatności elektronicznych lub operatora karty płatniczej, lub z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (w razie płatności za pobraniem).

6. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy podawane są każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia i uzależniony jest od ilości, gabarytów i ciężaru zamawianych Produktów. Koszty dostawy zaczynają się od kwoty 18 PLN przy małych i lekkich Produktach, do 1000 PLN przy ciężkich. Możliwa jest wysyłka Zamówienia w opakowaniu kartonowym lub na palecie – zależnie od rodzaju zamówionych Produktów, o sposobie zapakowania Zamówienia decyduje Sprzedający. Koszt wysyłki. W razie, gdy Zamawiający jest zainteresowany tańszą formą dostawy Zamówienia, proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedającym w celu ustalenia możliwości zorganizowania innego sposobu dostawy Zamówienia.

7. Całkowity koszt Zamówienia (tj. Cena Produktu wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia, jak i na Koncie po zalogowaniu się przez Użytkownika. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

ROZDZIAŁ VI – REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

2. Przewidywany czas realizacji Zamówienia, tj. nadania przesyłki z Zamówieniem wskazany jest na Stronie Produktu, niektóre z Produktów dostępne są do wysyłki od razu, inne w terminie w terminie 7, 14, 21 lub 28 dni po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o dokonaniu zapłaty lub po zawarciu Umowy sprzedaży przy płatności za pobraniem. Przy kupnie Produktów na indywidualne zamówienie termin dostawy ustalany jest przez strony Umowy sprzedaży.

3. Termin otrzymania Zamówienia = czas przekazania Zamówienia do wysyłki + czas dostawy Produktów do Zamawiającego.

4. Sprzedający realizuje wysyłkę zamówionych Produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy adres dostawy znajduje się poza terytorium Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.

5. Stany magazynowe Produktów wskazane są na Stronie Produktu jednakże, gdy w Zamówieniu znajdzie się Produkt, którego jednak nie ma w magazynie, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

6. Przy dostawie Zamówienia Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy opakowanie przesyłki, jak i znajdujące się w nim Produkty nie posiadają mechanicznego uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone i zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego – to ważne ponieważ zgłoszenie do przewoźnika jest podstawą reklamacji Sprzedającego.

7. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny, a na żądanie Zamawiającego faktura VAT. Od stycznia 2020 roku otrzymanie faktury przez Konsumenta możliwe jest wyłącznie po poprawnym przekazaniu danych do wystawienia faktury podczas składania Zamówienia (dane należy podać w uwagach do Zamówienia). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży i dołączany jest do przesyłki (w foliowej saszetce razem z listem przewozowym umieszczonej na zewnątrz opakowania zamawianych Produktów).

8. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

ROZDZIAŁ VII – GWARANCJA, REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi względem Zamawiających nie będących Konsumentami oraz Konsumentami-Przedsiębiorcami odpowiedzialność za wady Produktu zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Sprzedający niniejszym informuje, że jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 §1. Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedający ponosi względem Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy konsumenckiej – Rozdział 5A, w szczególności art. 43a-43g Ustawy konsumenckiej. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży, która to niezgodność zaistniała w dostarczenia Produktu i ujawniła się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Za Produkt niezgodny z Umową sprzedaży uznaje się taki Produkt, który posiada wady techniczne, nie wynikłe ze standardowego używania Produktu. Z uwagi na charakter Produktu oraz warunki w jakich są standardowo użytkowane za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży nie uznaje się korozji Produktu.

3. Na sprzedawane Produkty Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji liczonej od daty sprzedaży Produktu. Gwarancja nie obejmuje zmian w Produktach związanych z korozją, uszkodzeniami mechanicznymi oraz niewłaściwym użytkowaniem Produktów.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży lub roszczenia z gwarancji Użytkownik może złożyć reklamację do Sprzedającego przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepzelmet.pl lub pisemnie na adres: ZEL-MET ul. Kowalska 32, 32-440 Sułkowice. Zależnie od rodzaju niezgodności z Umową sprzedaży lub wady z tytułu gwarancji składający reklamację proszony jest o wykonanie dokumentacji zdjęciowej reklamowanego Produktu i przesłanie jej mailowo do Sprzedającego, a także ewentualne przygotowania reklamowanego Produktu do odbioru przez kuriera zleconego przez Sprzedającego. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu do Sprzedającego oraz ponownej wysyłki Produktu po rozpatrzeniu reklamacji ponosi Sprzedający.

5. Zamawiający, składając reklamację do Sprzedającego proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, szczegółowe opisanie okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej niezgodności Produktu z Umową sprzedaży) lub roszczenia z tytułu gwarancji – zależnie z jakiego reżimu odpowiedzialności za wadę Produktu korzysta składający reklamację Produktu.

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres email lub tradycyjną pocztą. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji zawartych w złożonej reklamacji, przed jej rozpoznanie Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, email: sekretariat@krakow.wiih.org.pl, https://krakow.wiih.org.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej oraz adresy instytucji dostępne są także na stronie internetowej https://polubownie.uokik.gov.pl Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 7. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie), i/lub korzystając z innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną opisanych szczegółowo w Rozdziale III Regulaminu – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania stron Sklepu internetowego, dodawania Produktów do ulubionych, porównywania Produktów).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem w zakresie sprzedaży Produktów, wykonania pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego lub kontakt z Użytkownikiem na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie podmiotom wskazanym w niniejszym Regulaminie w celu wykonania Umowy sprzedaży, a także innym uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, sądom, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ IX – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 15 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 15 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. W przypadku płatności za Produkty kartą płatniczą lub kredytową, zwrot należności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracane Produkty Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: ZEL-MET, ul. Kowalska 32, 32-440 Sułkowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

8. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Oznacza to, że jeśli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zwraca Produkt uszkodzony, używany w innym celu niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zwrotu Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy Ceny pomniejszonej o utraconą wartość Produktu poprzez nieprawidłowe korzystanie z Produktu. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanych Produktów na czas ich transportu do Sprzedającego.

9. Zgodnie z postanowienia art. 38. ust.1. lit. c) Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi oraz Konsumentowi – Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty zamawiane do wykonania wg indywidualnego projektu, koncepcji Zamawiającego, bramy, balustrady czy ogrodzenia wykonywane wg wymiarów podanych przez Zamawiającego).

ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownik posiadający Konto – otrzyma także informację drogą mailową). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Sułkowice, dnia 16 maja 2024 roku.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy.